Handelsbetingelser

Handelsbetingelser


Betingelser for salg, levering og betaling hos FIT Sport Danmark


Artikel 1, definition:

Under 'FIT Sport Danmark' i nærværende generelle betingelser forstås: FIT Sport Danmark, Veksøvej 2A, 3. th., 2700 Brønshøj, Danmark. Postadresse: Veksøvej 2A, 3. th., 2700 Brønshøj, Danmark. Betegnelsen "kunde" henviser til hvilken som helst naturlig og fuldt ud lovlig/myndig person med hvem, en aftale om levering af produkter er gennemført og/eller service eller arbejde er lavet på vegne af dem.


Artikel 2, anvendelighed:

Disse betingelser er gældende for:

a) Alle citater, tilbud, (købs-) kontrakter og leveringer af produkter og serviceydelser, mellem på den ene side køber og FIT Sport Danmark på den anden side, er anvendelige til alle leveringer.

b) Bestemmelserne i disse generelle betingelser kan udelukkende frafalde hvis og i det omfang det udtrykkeligt er samtykket skriftligt. Anvendeligheden ved et hvilket som helst køb eller andre forhold fra den anden part er tydeligt afvist, medmindre andet er skriftligt vedtaget. 

c) Hvis én eller flere bestemmelser i aftalen, i hele eller dele, er annulleret eller ødelagt af en dommer, vil de resterende betingelser til fulde, være anvendelige.

d) Referencerne i disse betingelser omhandlende "levering (af varer)", inkluderer også bestemmelserne om service og aktiviteter af en hvilken som helst art, udført af FIT Sport Danmark.


Artikel 3: Tilbud og priser

a) Alle vore tilbud agtes at være indbydende for mulige købere til at købe. De forpligter dermed på ingen måde FIT Sport Danmark, med mindre dette er udtrykkeligt og utvetydigt beskrevet i tilbuddet (på skrift) og dette til modparten er påvist.

b) Som beskrevet i referencer, ordrebekræftelse, breve, prislister, cirkulære og hvor det ellers måtte være offentliggjort tilgængeligt og hvordan disse er lavet, er ikke bindende og kan altid tilbagekaldes af FIT Sport Danmark, efter den angivne periode er udløbet.

c) FIT Sport Danmark kan ikke godkende bud eller tilbud, hvis den anden part rimeligt forstår at der i et bud og tilbud, eller nogen del deraf, er indeholdende en tydelig fejl eller mangel.

d) Priserne i et bud eller tilbud indeholder moms. Øvrige omkostninger som fx transport og/eller gebyrer kan forekomme hvis disse er identificeret og inkluderet. 

e) FIT Sport Danmark er berettiget til at justere produkternes priser og service for disse, som endnu ikke er leveret, grundet ændringer i prisfastsættelses faktorer, eksempelvis råmateriale, transportudgifter, lønninger og ombytningsrater.


Artikel 4: Levering og transport

a) Levering af varer finder sted efter betaling er gennemført fra kunde til FIT Sport Danmark. Leveringen finder sted efter betaling via webshoppen, eller ved betaling af det fulde faktureringsbeløb, som kan modtages skriftligt fra FIT Sport Danmark. Ved internationale forsendelser inden for EU er ordrer og transportomkostninger, afhængig af aftalen, som de fremgår af bud og tilbud.

b) Valget af transport og transportmåden er besluttet af FIT Sport Danmark. Grundet kundernes ønsker og krav, vil alle ekstra omkostninger blive tilkendt kunden. Transportudgifter vil påhvile kunden hos FIT Sport Danmark med mindre, andet er skriftligt aftalt.

c) Ordrer bliver kun leveret til kunden efter betaling af det retmæssige beløb til FIT Sport Danmarks konto, med mindre der foreligger en anden bindende skriftlig aftale i denne forbindelse, mellem kunde og FIT Sport Danmark.

d) Den angivne leveringstid er en indikator og kan ikke altid anses som bindende leveringstidspunkt med mindre begge parter udtrykkeligt er blevet enige om andet. Hvis leveringen ikke kan finde sted inden for 30 dage af det tidspunkt hvor bestillingen er afgivet, pga. at produkterne ikke er tilgængelige eller service ikke kan leveres, vil køberen så hurtigt som muligt blive orienteret om dette af FIT Sport Danmark. Kunden er i den forbindelse berettiget til at få tilbagebetalt produktets pris eller har mulighed for at få leveret et andet produkt med ækvivalent kvalitet og pris som, så hurtigt som muligt og inden for 30 dage, vil få virkning.

e) I tilfælde af forsinkelse på leveringen, i hvilket som helst tilfælde inden for de 30 dage, skulle køber modtage en skriftlig orientering om dette fra FIT Sport Danmark.


Artikel 5: Betaling

a) Betaling skal finde sted i danske kroner, med mindre andet er aftalt, uden fradrag eller kontanter på adressen hvor FIT Sport Danmark har adresse, eller ved overførsel til vores udvalgte bankkonto, umiddelbart efter leveringen af varerne er fundet sted. Betalingen skal finde sted indenfor 7 dage af faktureringsdatoen, medmindre andet er aftalt. Ved kundens betaling gennem banken, vil krediteringsdatoen ved modtagelsen til vores bank, være gældende som betalingsdagen.

b) Hvis klienten ikke er i stand til at overholde den aftalte betaling, har køber lovgivningsmæssigt misligholdt aftalen. Kunden må i den forbindelse betale en rate der er af samme størrelse som den lovpligtige.

c) Indvendinger mod regningens beløb påvirker ikke betalingsforpligtigelsen.

d) FIT Sport Danmark forbeholder sig retten til, ved tvivl ved køberens kreditværdighed eller af andre forretningsgrunde, at afvise en levering.   

e) International FIT har ret til, selv ved effektueringen af aftalen, at afbryde sin opfyldelse af forpligtigelser, indtil kunden på en forespørgsel af FIT Sport Danmark, har opfyldt eller forevist en sikkerhed for, betaling fra kunden.


Artikel 6: Ejerskab

a) De leverede varer forbliver FIT Sport Danmarks ejendom, indtil tidspunktet for fuld betaling af alt det, hvis produkter kundens navn står på og som er forbundet til kunden. Indtil da, ejes dette af FIT Sport Danmark. Hvis vi finder det nødvendigt, forbeholder vi os retten til at indkræve en forsikring på køberen, som dokumentation på køberens forpligtigelser over for FIT Sport Danmark.

b) Kunden har ret til at have adgang til produkterne under normal drift. Køber har ikke ret til at kræve pant i produkter eller til at afgøre nogen anden sag. Han er forpligtiget til at underrettet FIT Sport Danmark, hvis en tredje part måtte påkræve sig retten til et produkt som stadig er ejet af FIT Sport Danmark.


Artikel 7: Klager og annullering af ordrer fra kundes side

a) Kunden er, hvis og når de bestilte varer, hvis disse viser sig ikke at være de rigtige produkter, eller ordren af en eller anden grund ikke viser sig at være tilfredsstillende, berettiget til at ophæve bestillingen, uden yderligere begrundelse, inden for 7 dage efter leveringen af produkterne. Vedrørende aftalen om at udøve service, kan denne ikke opløses efter leveringen af servicen er trådt i kraft.

b) Kunden skal i forbindelse med levering og accept af produkter leveret af FIT Sport Danmark bekræfte hvorvidt leveringen er i overensstemmelse med ordren eller den leverede ordre. I tilfælde af fejl, ved fejl i leveringen eller numrene, må kunden på skrift, gøre FIT Sport Danmark opmærksom på denne dispensation inden for en fornuftig tidsramme hvor begrundelse og afvigelse redegøres for.

c) Klager vedrørende produkter leveret af FIT Sport Danmark vil kun blive medtaget hvis de, inden for 8 dage fra det tidspunkt kunden med god grund kunne have opdaget defekten, er blevet oplyst til FIT Sport Danmark i skrift eller pr. telefon. Klager vedrørende fakturaen skal sendes og være rapporteret til FIT Sport Danmark ikke senere end forfaldsdatoen for den skriftlige modtagelse. Efter denne periodes udløb, vil kunden anses som have accepteret ordren og den udstedte faktura.

d) Kunden skal til enhver tid give FIT Sport Danmark muligheden for at reparere på defekten.

e) Hvis, efter inspektion af klagen af FIT Sport Danmark og ved klagens berettigelse, vil FIT Sport Danmark erstatte den leverede vare eller give en kreditnota til kunden for at have returneret varen og dække faktura beløbet.

f) Returneringer må til alle tider ledsages af en begrundelse for motivationen til klagen, bortset fra returnering inden for 7 dage af modtagelsen, hvilket også forklares i afsnit 7a.

g) Returneringer til FIT Sport Danmark er kun accepteret hvis de returneres i deres originale emballage/indpakning og i samme stand som den blev leveret til kunden, samt en vedlæggelse af en begrundelse for returnering. Knækkede/revnede og omfangsrige skader, åbne beholdere, varer og produkter der ikke er i en stand der gør dem salgbare, kan ikke returneres med mindre det eksplicit er bekræftet på skrift til kunden.

h) Returneringsomkostninger som fx transport, opbevaring og håndteringsudgifter pålægges køber, med mindre det drejer sig om en returnering som refereret til i 7a.

i) Klager sætter ikke betalingsbetingelserne i bero.


Artikel 8: Ansvar og garanti

a) FIT Sport Danmark påtager sig intet ansvar, dog, for dets produkter og services, med mindre køber påviser, at skaden er sket intentionelt, ved en fejl eller forsømmelse fra FIT Sport Danmark, eller skaden er et resultat af lovgivning. 

b) Hvis skaden på et produkt fra FIT Sport Danmark intentionelt, ved en fejl eller forsømmelse skyldes kunden, FIT Sport Danmark relaterede skader, er begrænset til salgsværdien af produktet som har forårsaget skade på kunden.

c) Garantier på produkter er kun gyldige hvis de er foretaget på skrift af FIT Sport Danmark forud for salget af produktet til kunden, som givet af producenten som denne vare er blevet leveret fra.

d) Enhver fordring om tab eller andre direkte eller indirekte skader som konsekvens af en hvilken som helst slags, er afvist. Kunden friholder FIT Sport Danmark mod alle fordringer i henhold til at lide last eller skade indholdet som er oplyst i denne artikel


Artikel 9: Force majeure

a) Force majeure dækker over hvilken som helst omstændighed, som rækker ud over FIT Sport Danmarks kontrol hvilket betyder, at indvilgelse i aftalen ikke kan kræves af os (ej to der kan tilskrives skylden ved mangel i præstationen). Force majeure betyder krig og fjendtlighed i en hvilken som helst natur, blokader, boykots, naturkatastrofer, epidemier, ild og ødelæggelse af bygninger, fabrikker og varehuse/leverandører, strække, både i virksomheden FIT Sport Danmark og i virksomheder med alle dens produkter, råmateriale, mangel på ressourcer, utilgængelighed eller forstyrrelser i transporten, fejl i vores virksomhed, import og eksport begrænsninger eller forbud, internationale love etc.

b) Hvis FIT Sport Danmark ikke kan imødekomme, er ude af stand til eller for er sent ude om at opfylde dens forpligtigelser under aftalen, har den ret til, inden for en rimelig tidsperiode, at levere, aflyse eller afbryde kontrakten - hvis overholdelse ikke er muligt inden for rimelig tid - efter FIT Sport Danmarks eget skøn.

c) I tilfælde af force majeure kan kunden appellere om dispensation.


Artikel 10: Opsigelse og afbrydelse

Alle fordringer af- og udeståender til FIT Sport Danmark er til omgående og fuldstændig  betaling, hvis kunden mislykkes med at opfylde sine forpligtigelser, eller hans og dennes konkurs, eller at kunden af hvilken som helst grund mister sine aktiver, eller at det ser ud til at FIT Sport Danmark af enhver anden grund ikke kan få sine tilgodehavender. FIT International har i hvilket som helst tilfælde ret til at effektuere eller suspendere kontrakten omgående, uden at der bliver forudindtaget en kompensation. 


Artikel 11: Varemærke(r) og handelsnavne

Kunden må ikke anvende handelsnavn, mærke og emballage med mindre der af FIT Sport Danmark er givet et skriftligt samtykke hertil samt, har givet vejledning til brug af disse. Kunden er forpligtet til troværdigt, at følge de anviste procedure fra FIT Sport Danmark angående handlen og handelsnavne organiseret af FIT Sport Danmark, mærker og emballage der ligeledes følger med. Alle rettigheder der er resultat af intellektuelle og industriel ejendom, planer såvel som copyright, tilhører FIT Sport Danmark.


Artikel 12: Anvendelig lov

Alle citater og handel på baggrund af denne aftale, tager udgangspunkt i Dansk lov, inklusiv denne lovmæssige bestemmelse i handelsbetingelserne. Alle stridigheder mellem FIT Sport Danmark og modtageren som måtte opstå og som ikke er enig i, at en løsning kan findes, vil kun blive forelagt en kompetent domstol i Danmark eller, ved tilladelse af FIT Sport Danmark, ved kompetent retsindstands i kundens hjemland.


Artikel 13: Gyldig dato

Disse betingelser gør sig gældende ved alle aftaler som der er refereret til i artikel 2, efter 1. januar, 2014 er blevet etableret 


Artikel 14: Depot

Disse generelle betingelser er ordnet sammen med FIT International.


- Disclaimer                - Handelsbetingelser                   - Undersøgelser om FIT              - Kontakt
FIT Sport Danmark - Bygvænget 6 - 3660 Stenløse - Denmark - CVR: 35 49 35 57 - VAT: DK35493557